Linki sponsorowane

katalog stron Katalog Stron Katalog Stron Zgred Infotix Usługi Informatyczne Katalog-google.pl

zdjecie1

dr Wiktor Gonet


Wykonuję wszelkie ekspertyzy, opinie i badania fonoskopijne w pełnym zakresie.

 • zdjecie2

  Dysponuję wiedzą naukową
  i aparaturą konieczną do przeprowadzania zaawansowanych badań sygnału dźwiękowego:

  ANALIZA NAGRAŃ CYFROWYCH I ANALOGOWYCH
  OBRÓBKA CYFROWA NAGRAŃ
  • konwersja formatu plików
  • określenie rodzaju zakłóceń i zniekształceń dźwięku
  • niwelowanie zakłóceń i zniekształceń zapisanych nagrań
  TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
  • sporządzanie transkryptów („stenogramów”) nagrań (odsłuch i spisanie audiodokumentów) w jęz. polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim
  • transkrypcja nagrań intensywnie zakłóconych i zniekształconych
  POTWIERDZANIE AUTENTYCZNOŚCI NAGRANIA
  • analiza akustyczno-pomiarowa i wizualna (oscylogramy, spektrogramy i inne formy wizualizacji)
  • audytywna i akustyczna ocena autentyczności, ciągłości i integralności nagrań analogowych (taśma, kaseta), stwierdzenie czy nie były podejmowane próby montowania nagrania lub jego edycji
  IDENTYFIKACJA/ROZPOZNAWANIE GŁOSÓW
  • potwierdzenie lub zaprzeczenie tożsamości głosu w materiale dowodowym i porównawczym
  • analiza porównawcza próbek mowy z materiału dowodowego z więcej niż jednym głosem z materiału porównawczego i wskazanie na podobieństwo cech akustycznych lub jego brak
  • a określenie liczby osób biorących udział w nagraniu
  • pobieranie materiału porównawczego
  OPRACOWANIE PROFILU PSYCHOLINGWISTYCZNEGO BADANEGO GŁOSU
  • sporządzenie charakterystyki postaci na podstawie analizy indywidualnych cech mowy, głosu, akcentu, dialektu, słownictwa, poprawności języka, różnorodności składniowej, bogactwa ekspresji, itd.
  • ocena stanu psychicznego osoby w momencie nagrania materiału dowodowego
  BADANIE NAGRAŃ MOWY WYTWORZONEJ W WARUNKACH NIETYPOWYCH I/LUB PATOLOGICZNYCH
 • zdjecie3

  Od początku studiów filologiczno-językoznawczych na UMCS prowadziłem prace w dziedzinie językoznawstwa, badając strukturę formalno-logiczną języka jako środka autoekspresji oraz przekaźnika myśli, jak również jego implementacją w postaci zjawisk neuropsychofizjologicznych w artykulacji. W aspekcie językoznawczym studia umożliwiły mi poznanie od podstaw fonetyki i fonologii – dziedzin badających warstwę dźwiękową języka. Filologiczny aspekt studiów (filologia angielska) dał mi narzędzie – biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, otwierając drzwi bibliotek na całym świecie. (W dalszym przebiegu czasu poznałem stosunkowo nieźle również i inne języki – rosyjski, francuski, niemiecki i japoński).

  Po ukończeniu 5-letnich studiów w toku 4-letniego programu indywidualnego, napisaniu i obroniłem pracę magisterską z dziedziny fonetyki i fonologii. Moja praca została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich, w którym została nagrodzona drugą nagrodą, która przyjąłem z rąk ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym samym czasie przyjąłem ofertę zatrudnienia na właśnie ukończonej Uczelni, gdzie kontynuowałem badania nad artykulacją języka, a w szczególności nad kompromisami artykulacyjno-percepcyjnymi pomiędzy wewnątrzosobniczym zróżnicowaniem mowy a różnicami indywidualnymi oraz pomiędzy tendencją do upraszczania języka w mowie, a jej inhibitorami zapewniającymi wystarczający poziom dystynktywności kontrastywnej w percepcji. Aby dokładnie zbadać zjawisko szeroko rozumianej koartykulacji, w znacznej mierze odpowiedzialne za wyżej wspomniane kompromisy kognitywne, podczas rocznego stażu w Pracowni Fonetyki Akustycznej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pod okiem najwybitniejszego polskiego specjalisty od analizy i syntezy mowy, prof. dra hab. Wiktora Jassema, zapoznałem się z instrumentalno- akustyczną metodą badań eksperymentalnych, która pozwala na dokonywanie ilościowej analizy sygnału mowy w oparciu o jego wizualizacje w formie oscylogramów, spektrogramów, widm chwilowych, trójwymiarowych, itd. Moje badania ukoronowane zostały pracą doktorską pt. „FACTORIAL ANALYSIS OF THE DURATION OF R.P. MONOPHTHONGS IN MONOSYLLABIC WORDS”, obronioną w r. 1989, w której badałem m. in. zmienność artykulacji głosek w wymiarze wewnątrz-osobniczym, a także jej zróżnicowanie w zależności od osoby.

  Po obronie doktoratu otrzymałem od macierzystej Uczelni środki na urządzenie sekcji fonetyki akustycznej w obrębie Zakładu Fonetyki i Fonologii. Wraz z rozwojem informatyki doskonaliłem i nadal doskonalę narzędzia badawcze przy wykorzystaniu komputera i specjalistycznego oprogramowania. Jestem autorem ok. 50 prac naukowych (patrz załączony Dorobek naukowy). Brałem udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych z dziedziny fonetyki (np. słynny projekt finansowany przez Komisję Europejska pn. „COPERNICUS 1304 - BABEL – A Multilanguage Database”. Również wziąłem udział także w ok. 40 międzynarodowych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszałem referaty na temat fonetyki i fonologii. Z dziedziny badań cech głosu ludzkiego wygłaszałem wykłady w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz – częściej - za granicą, m. in. w USA (Lock Haven State University), w Wielkiej Brytanii (Londyn, Reading), w Holandii (Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Groningen), w Belgii (Liège), w RFN (Berlin, Trewir, Kolonia). Prowadziłem, jako promotor, ponad 450 prac magisterskich, w tym kilkadziesiąt prac z dziedziny aspektów osobniczych artykulacji języka, identyfikacji głosu oraz zmienności osobniczej artykulacji. Od roku 1988 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, gdzie od roku 1990 do chwili obecnej jestem członkiem Zarządu Głównego oraz od 4 kadencje pełnię odpowiedzialną funkcję Skarbnika Towarzystwa.

  Współpracuję ponadto z wieloma instytucjami naukowymi i indywidualnymi naukowcami aktywnymi w dziedzinie fonetyki za granicą. Np. wraz z dr Katarzyną Gustaw z dawniej z Instytutu Chorób zwyrodnieniowych Układu Nerwowego IMW Lublin, a obecnie pracownikiem naukowym University Memory and Cognition Center, Neurological Institute, Case Western Reserve University, Beachwood, Ohio, USA opracowaliśmy metodę diagnozowania różnicującego chorobę Parkinsona od dyzartrii wynikającej z uszkodzenia układu pozapiramidowego, a w szczególności zwyrodnienia striatonigralnego. Mój wkład polegał na zbadaniu zaburzeń artykulacji przy tych dwóch różnych chorobach dających bardzo podobny obraz kliniczny. Wynik projektu został zaprezentowany Gustaw na kongresie w USA (patrz Dorobek naukowy).

  Wraz z prof. dr hab. Marią Hortis-Dzierzbicką z Instytutu Otolaryngologii i Foniatrii Instytutu Matki i Dziecka prowadzimy wspólny projekt badawczy poświęcony opracowaniu sposobu opisu i zapisu fonetycznego zniekształceń artykulacji u dzieci po operacjach rozszczepów podniebienia.

  W Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS od wielu lat prowadziłem wykłady z fonetyki akustycznej oraz z fonetyki jęz. polskiego. Wyniki swoich badan prezentowałem wielokrotnie na zebraniach naukowych w/w grona. Kilka z nich zostało opublikowanych jako projekty wspólne.

  Prowadzę ścisłą współpracę z Wydziałem Językoznawstwa na Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania), gdzie wraz z prof. Lindą Shockey badamy osobnicze uwarunkowania percepcji języka oraz procesy mowy szybkiej. Utrzymuję stałe kontakty zawodowe z ekspertami fonoskopii w Polsce, Wielkiej Brytanii, RFN, USA i Rosji.

  Z konkretnych osiągnięć implementowanych w analizie mowy opracowałem algorytmy pozwalające na przewidywanie pewnych cech artykulacji w oparciu o pomiary tempa mowy. Byłem pierwszym autorem, który opisał system samogłosek polskich w oparciu o badania akustyczne dokonywane na nowoczesnym sprzęcie; moja praca jest przedrukowana i szeroko cytowana w literaturze językoznawstwa polonistycznego. Zbadałem również zagadnienie dźwięczności spółgłosek w jęz. angielskim oraz przedstawiłem kompletny opis zjawisk iloczasu w tym języku. Obecnie pracuję nad komplementarnym opisem iloczasu w jęz. polskim. Współtworzyłem fonetyczną bazę danych jęz. polskiego, pod moim kierownictwem przeprowadzona została przez zespół naukowy etykietyzacja tychże nagrań. Opracowałem program do automatycznej segmentacji nagrań języka polskiego. Dzięki tym badaniom opanowałem do perfekcji zarówno narzędzie analizy mowy – fonetykę akustyczną, jak i przez prawie 40 lat pracy posiadłem olbrzymią wiedzę z zakresu fonetyki, fonologii i fonoskopii.

  Mogę poszczycić się opracowaniem autorskiej metody odróżniania analogowego nagrania oryginalnego od jego kopii, a także własnymi analizami tzw. podpisu elektronicznego urządzeń nagrywających. Obecnie pracuję nad wielopoziomową analizą w zakresie identyfikacji, opisu i hierarchizacji cech lingwistycznych charakteryzujących ciągłość fonogramu dowodowego. W dziedzinie badań nad zmiennością osobniczą języka, w oparciu o osiągnięcia ostatniej dekady fonoskopii zagranicznej opracowałem własną metodę identyfikacyjnej analizy porównawczej. Obecnie pracuję nad książką naukową na temat metodologii badań fonoskopijnych.

 • I. Artykuły opublikowane

  • Gonet, W. (1979). Phonological problems in the interpretation of the English inflectional endings. Kwartalnik Neofilologiczny XXVI, 1, pp. 63-79.
  • Gonet, W. (1980). The Comparison of the Polish Adverb and Adjective: Some Phonological and Morphological Implications. Dressler, W., Wolfgang U. Pfeifer and John R. Rennison (eds.) Phonologica 1980, Akten der Vierten Internationalen Phonologie- Tagung, Wien 29 Juni - 2 Juli 1980. Insbruck: Insbruck Beitrage zur Sprachwissenschaft.
  • Gonet, W. (1982). 'Legato speech', or the psychology of teaching phonetic fluency. Lubelskie Materiały Neofilologiczne, pp. 307-319.
  • Gonet, W. (1991) Status poznawczy klasycznej fonologii generatywnej. (The epistemological status of classical generative phonology). In: Kardela, H. and Z. Muszynski (eds.) Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy. Biblioteka Myśli Semiotycznej, Znak - Język - Rzeczywistość, Warszawa, pp. 157 - 168.
  • Gonet, W. (1993). Próba określenia normy polskich samogłosek ustnych (An attempt at defining the norm of the Polish oral vowels). In.: Bartmiński, J., S. Grabias, B. Kaczmarek (eds.): In: Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin 1993, str. 232- 253.
  • Gonet, W., R. Gubrynowicz (1995). The Sound Pattern of Polish. In: First Six-Monthly Report; BABEL - A Multi-Language Database, COPERNICUS Project 1304. Commission of the European Community, Reading University, September 1995, pp.11-21.
  • Gonet, W., R. Gubrynowicz (1995). Plan of the Polish Database. In: First Six- Monthly Report; BABEL - A Multi-Language Database, COPERNICUS Project 1304. Commission of the European Community, Reading University, September 1995, pp. 1-4.
  • Gonet, W. (1996). Lingwistyka komputerowa (Computer linguistics). In: Vetulani, Z., W. Abramowicz i G. Vetulani (eds,) Język i technologia. Z serii "Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka". Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza, pp. 106-108.
  • Gonet, W., R. Gubrynowicz (1996). Polish version of the EUROM1 database - numbers and passages. Second Quarterly Progress Report; BABEL - A Multi-Language Database, COPERNICUS Project 1304. Commission of the European Community, Reading University, June 1996, pp. 213-256.
  • Gonet, W. (1997). Duration of R.P. Monophthongs in Monosyllabic Words. Speech and Language Technology Vol. 1 pp. 195-228. Poznań: Polish Phonetic Association / Wroclaw: Wydawnictwo Prac Naukowych FORMAT. Edited by W. Jassem and Cz. Basztura.
  • Gonet, W., R. Asatiani and D. Chitunashvili. (1997). Semantics and Typology of Yes/ No Particles. A Cross-Linguistic Study. In: R. Cooper and Th. Gamkrelidze (eds.): Proceedings of the Second Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, Georgia, September 15-20, 1997. Tbilisi State University.
  • Gonet, W. and G. Pietroń. (1999) Semi-Automatic Continuous Speech Segmentation and Labelling Procedure. Speech and Language Technology Volume 3, pp. 235 - 253. Poznań: Polish Phonetics Association. Edited by W. Jassem, Cz. Basztura, G. Demenko and K. Jassem.
  • Gonet, W., A. Trochymiuk and G. Pietroń. (2000) Phonetic Features of Polish Texts Read for the BABEL; PL/WL Database. Speech and Language Technology, Vol. 4, pp. 23- 42. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W., L. Kowalczyk, M. Goworek and A. Trochymiuk. (2001) ProTrain: An Interactive Visual Feedback Pronunciation Training System For Foreign Language And Hearing Impaired Learners. In: Böttinger, K., S. Dönninghaus and R. Marzari (eds). Beiträge der Europaischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV 4). München, (Die Welt der Slaven Sammelbände).
  • Gonet, W. (2001) Voicing Control in English and Polish: A Pedagogical perspective. International Journal of English Studies. Murcia (Spain): Universidad de Murcia, pp. 73- 92.
  • Gonet, W. and R. Święciński. (2002) Speech Lab @ Work and @ Home. Speech and Language Technology, Vol. 6 pp. 57-80. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W., J. Szpyra-Kozłowska and J. Frankiewicz (2002). Aspekty fonetyki angielskiej nauczane w polskich szkołach średnich. In: W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak (eds.) NEOFILOLOGIA. Zeszyty Naukowe, Tom II: Dydaktyka fonetyki języka obcego. pp. 9-27. Płock: Wydawnictwo PWSZ.
  • Gonet, W. (2002) Wizualizacja w domenie czasu jako pomoc w nauczaniu fonetyki języka obcego. (Speech Visualization in the Time Domain As an Aid in Teaching Foreign Language Phonetics). Metoda w dydaktyce języka obcego. Wybór zagadnień. (Methods of FL Teaching. Selected Questions). Edited by. W. Gonet and H. Kardela. Kielce: WSU.
  • Gonet, W., J. Szpyra-Kozłowska and others (2002). Komponent fonetyczny w podręcznikach do nauki jez. angielskiego. (Phonetic component in EFL Textbooks). In. Phonetics (W. Sobkowiak and E. Waniek-Klimczak (eds.): Konin: Wydawnictwo PWSZ.
  • Gonet, W. and E. Gawrońska (2003). Vowel Quality the Speech of NBC Presenters. Speech and Language Technology Vol. 7, pp.21-34. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W., and K. Różańska (2003). Vowel Quality in the Idiolects of Four BBC World News Presenters. Speech and Language Technology Vol. 7., pp.53-70. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W. and K. Różańska (2003). Voice Onset Time in Word Initial Lenis Plosives in the Speech of Four BBC Presenters. Speech and Language Technology Vol. 7, pp. 35- 52. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W. and G. Pietroń (2004). The Polish Tongue in the English Ear. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie, nr 1/2004 (4), pp. 56-65.
  • Gonet, W. (2004). Seven deadly sins in teaching English phonetics. An Essay in the Ontology and Epistemology of Phonetic Success. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie, pp. 44-55.
  • Gonet, W. and G. Pietroń. (2005). English native speakers’ perception of Polish accent. Speech and Language Technology Vol. 8. 40-44. In: Speech analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine. Kraków: AGH.
  • Gonet, W. and L. Stadnicka. (2006). Vowel Clipping in English. Speech and Language Technology Vol. 8. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Nawrocki, G. and W. Gonet (2006). Realizations of /x/ in intervocalic contexts in Southern Polish, str. 87, Speech and Language Technology 8, Poznań: PTFon, p. 87-96.
  • Gonet, W. and G. Pietroń (2006). English interdental fricatives in the speech of Polish learners of English, Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia tom VIII, Płock 2006, p. 73-86.
  • Gonet, W. (2006). Success in the acquisition of English phonetics by Poles. A Pilot Study, Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Referaty z szóstej konferencji naukowej. Mikorzyn, 8-9 maja 2006, Konin, pp. 70-92.
  • Gonet, W. and A. Trochymiuk (2007). Typologia procesów fonologicznych opracowana na podstawie materiału zawartego w bazie danych COPERNICUS 1304-BEBEL PL. In: T. Woźniak and A. Domagała (eds.) Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 185-211.
  • Gonet, W., J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. Clashes with Ashes. (2010) In: Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Ed. by E. Waniek-Klimczak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Publishing. 213-232.
  • Gonet, W., J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. (2010) The acquisition of vowel reduction by Polish students of English. In: Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Ed. by E. Waniek-Klimczak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Publishing, pp. 291-308.
  • Wiktor Gonet, Jolanta Szpyra-Kozłowska, Radosław Święciński (2010). Unstressed Unreduced English Vowels in the Speech of Polish Students - a Developmental Study. In: Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Ed. by E. Waniek-Klimczak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Publishing, pp. 325-340.
  • Gonet, W. Dispelling the myth of word-final obstruent voicing in English. New facts and pedagogical implications. (2010). In: Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Ed. by E. Waniek-Klimczak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Publishing, Cambridge: Cambridge Scholars’ Publishing, pp. 361-379.
  • Gonet, W. (2010). Próba określenia normy polskich samogłosek ustnych (An attempt at defining the norm of the Polish oral vowels).W J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk (red.). Współczesna polszczyzna. Prozodia, fonetyka, fonologia. Wydawnictwo UMCS. Str. 108-130.
  • Gonet, W. (2012) Voicing of Word-Final Obstruent in English Connected Speech. Pod red. D. Hirst, N. Campbell I D. Gibbon. Speech and Language Technology. Pozna : PTFon

  II. Artykuły w przygotowaniu i w druku

  • Gonet, W. (w przygotowaniu). Three Dimensions of Foreign Accent. To appear in: Speech and Language Technology Vol. 9. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W. (w przygotowaniu). Landline and Mobile Phone Transmission in Forensic Speaker Identification. To appear in: Speech and Language Technology Vol. 12. Poznań: Polish Phonetic Association.
  • Gonet, W. i R. Święciński. (w druku). More on the Voicing of English Lenis Obstruents.

  III. Inne publikacje

  • Gonet, W. (1976). Segmental Deletions in English and Polish. Unpublished M. A. Thesis. Lublin: UMCS.
  • Gonet, W. (1984). Polish Syllable Structure and Linguistic Theory: "Branching Trees Can Be Dangerous". Paper distributed and presented at 5th International Phonology Meeting, Wienna.
  • Gonet, W. (1989). Factorial Analysis of the Duration of R. P. Monophthongs in Monosyllabic Words. Unpublished Ph. D. dissertation. Lublin: UMCS.
  • Gonet, W. (1996). Elektroniczny "BABEL": Na przekór historii biblijnej. (Electronic BABEL: Against the Biblical story). Communique. Wiadomości Uniwersyteckie nr 5/6, str. 27.
  • Gonet, W. (1996). Komputerowa baza danych dla pięciu języków Środkowowschodniej Europy. (Computer database for five languages of Eastern and Central Europe), Communique. Forum Akademickie Nr 10, Październik 1996, p. 7.
  • Gonet, W. (1999) Phoncauc: Labelled Phonetic Databases for the Caucassus Region. www://gonet.umcs.lublin.pl/caucassus
  • Gonet, W. (2003) Wiktor Jassem; scientific biography. The Phonetician. A Publication of International Society of Phonetic Sciences.
  • Gonet, W. (2003). Acoustics for Practical Phonetics: Observations, Thoughts and Suggestions. Paper presented at a Phon & Phon Meeting, School of English, Adam Mickiewicz University, Poznań. November 28, 2003.
  • Gonet, W. and M. Kudła. Place of Articulation Assimilations of English Non- Continuants. Materiały z konferencji Polskiego Towarzystwa Fonetycznego w Krakowie, AGH.wrzesień, 2005, wydane na płycie CD.
  • Gonet, W. and M. Jaśko. (in print). Vowels in Spoken and Singing Voice. Materiały z konferencji Polskiego Towarzystwa Fonetycznego w Krakowie, AGH.wrzesień, 2005, wydane na płycie CD.

  IV. Wykłady wygłoszone na zaproszenie

  • 1980 - 1997. Morphological conditioning of phonological rules a series of (papers presented at the meetings of the Department of Language, UMCS.)
  • 1987. Application of the analysis of variance in phonetic studies (paper presented at an annual meeting of the Polish Academy of Sciences, Jabłonna).
  • 1989. The duration of English vowels (paper presented at an annual meeting of the Polish Academy of Sciences, Jabłonna).
  • 1989. Some distinctive features in the light of acoustic phonetics (paper presented at an annual meeting of the Polish Academy of Sciences, Jabłonna).
  • 1991. Modelling vowel duration, Institute of Phonetics, University of Amsterdam (NL)
  • 1991 Acoustic correlates of distinctive features Institute of Phonetics, University of Groningen (NL)
  • 1993 Aspects of the Duration of English Vowels Department of Phonetics and Linguistics, University College London (UK)
  • 1995. Designing a Speech Corpus for Polish (paper presented at an ELSNET Summer School, Edinburgh: 1995).
  • 1995. Paper presented at Third European Summer School on Language and Speech Communication - MULTILINGUALITY, 10-21 July 1995, University of Edinburgh.
  • 1995. Lingwistyka komputerowa w UMCS. "LANGUAGE AND TECHNOLOGY" Seminar. Poznan (PL)
  • 1995. A Database of European Languages; formal and substantial Requirements. Third Annual ELSNET Summer School in Edinburgh (UK) "CORPUS-BASED METHODS" (scholarship).
  • 1996. BABEL: An Eastern European Multi-Language Database. Paper presented at ICSLP '96 (Fourth International Conference on Spoken Language Processing), October 3-6, 1996, Philadelphia, PA, USA. (with P. Roach, S. Arnfield, W. Barry, A. Fourcin, L. Lamel, and others).
  • 1997. Gonet, W., R. Asatiani and D. Chitunashvili. (1997). Semantics and Typology of Yes/No Particles. A Cross-Linguistic Study. In: R. Cooper and Th. Gamkrelidze (eds.): Proceedings of the Second Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, Georgia, September 15-20, 1997. Tbilisi.
  • 1998-1999. Formal and substantial argumentation in phonetic studies (a Series of lectures presented at the meetings of the Department of Language, UMCS).
  • 2004. Important developments in cross-language phonetic research. University of Reading.
  • 2006. Acoustic properties of the Polish sound system. University of Nijmegen, the Netherlands.

  V. Prace redagowane

  • Gonet, W. and H. Kardela (2002). Metoda w dydaktyce języka obcego. Wybór zagadnień. Badania Naukowe. Redaktor tomu. Kielce: WSU.

  VI. Udział w konferencjach naukowych

  • Application of the analysis of variance in phonetic studies. A conference of the Polish Phonetic Society, Jabłonna, September 1987.
  • The duration of English vowels. A conference of the Polish Phonetic Society, Jabłonna, September, 1987.
  • Some distinctive features in the light of acoustic phonetics. A conference of the Polish Phonetic Society, Jabłonna, September, 1987.
  • Linguistic Databases, International Linguistic Databases Conference. Groningen (Holland), April, 1995.
  • Lingwistyka komputerowa w UMCS. Conference: "LANGUAGE AND TECHNOLOGY". Poznań. May, 1995.
  • A database of European Language. Formal and Substantial Requirements. Designing a Speech Corpus for Polish. Third Annual ELSNET Summer School, Edinburgh: Corpus- based Methods. 10-21 July, 1995.
  • BABEL: An Eastern European Multi-Language Database. Fourth International Conference on Spoken Language Processing, Philadelphia, PA, USA. (With: P. Roach, S. Arnfield, W. Barry, A. Fourcin, L. Lamel, i in.). 3-October, 1996.
  • Semantics and Typology of Yes/No particles in Polish. Project Review Meeting. Tbilisi, Gruzja, May, 1997.
  • Semantics and Typology of Yes/No Particles. A Cross-Linguistic Study. Second Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, Presented by co-partner R. Asatiani. Published in R. Cooper and Th. Gamkrelidze (eds.): Proceedings of the Second Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, Gruzja. Współautorstwo: R. Asatiani and D. Chitunashvili. 15-20 September, 1997.
  • Aspekty współczesnej wymowy polskiej. A meeting of the Polish Phonetic Society, Poznań. (With A. Trochymiuk and G. Pietroń). 6 November, 1997.
  • Semi-Automatic Continuous Speech Segmentation/Labelling Procedure. Polish Phonetic Society Conference “Phonetic, linguistic and computer aspects of automatic translation of Polish-English dialogue". Paper published in SPEECH AND LANGUAGE TECHNOLOGY, vol. 3. (With Grzegorz Pietroń). Rydzyna 27-29 listopada, 1998.
  • Fonetyka polszczyzny czytanej; Zaburzenia mowy a struktury języka. UMCS, Zakład logopedii i językoznawstwa stosowanego. Conference: Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań. (With A. Trochymiuk). Dąbrowica. 15-16 November, 1999.
  • PROTRAIN: PROnunciation TRAINer - A Multi-Media Visual Feedback Software Package for Foreign Language and Hearing Impaired Learners. POLYSLAV Europäische Slavistische Linguistik, Kazimierz. (With L. Kowalczyk, M. Goworek and A. Trochymiuk). 2-4 October, 2000.
  • Voice Onset Time. A Cross-Language Perspective. Conference: POLYSLAV Europäische Slavistische Linguistik, Kazimierz, 2-4 October, 2000.
  • Speech Lab @ Work and @ Home. Conference: Challenges In Computer-Assisted Applied Linguistics (Wyzwania lingwistyki komputerowej), 33rd Poznan Linguistic Meeting. (With: Radosław Święciński). 27-29 April, 2001.
  • Wizualizacja sygnału mowy jako pomoc dydaktyczna. Nowe metody nauczania języków obcych. Conference in WSU, Kielce. 10 May, 2001.
  • Fonetyka angielska w polskiej szkole średniej; próba diagnozy. Dydaktyka fonetyki języka obcego na poziomie licencjackim. Soczewka. Dydaktyka fonetyki języka obcego na poziomie licencjackim. Referat plenarny. With J. Szpyra-Kozłowska, J. Frankiewicz i M. Nowacka. 11-13 May, 2001.
  • Speech Visualization as Aid in teaching Voicing Control to Polish Learners of English. Conference: Dydaktyka fonetyki języka obcego na poziomie licencjackim. Soczewka. 11-13 May, 2001.
  • Aspekty fonetyki angielskiej nauczane w polskich szkołach średnich. Konferencja Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego na Poziomie Licencjackim. With J. Szpyra- Kozłowska. Soczewka. 11-13 May, 2001.
  • Komponent fonetyczny w podręcznikach do nauki języka angielskiego. Konferencja Dydaktyka fonetyki języka obcego; Wąsosze. (With: J. Szpyra-Kozłowska, R. Święciński, J. Frankiewicz). May 2002.
  • English native speakers' perception of 'foreign accent' in the speech of Poles. Conference Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine. Szczyrk. (With: G. Pietroń) 23-26.09. 2003 r.
  • The Polish Tongue in the English Ear. Conference Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce; Mikorzyn. (With: G. Pietroń). 10-12 May, 2004.
  • Seven Deadly Sins in Teaching English Phonetics. Conference Konferencja Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce; Mikorzyn. 10-12 May, 2004.
  • English interdental fricatives in the speech of Polish learners of English. Conference Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce; Soczewka. (With G. Pietroń). 25-27 April, 2005.
  • Articulatory and Perceptual Dimensions of Foreign Accent. Polish Phonetic Society Conference. Kraków, AGH. September, 2005.
  • Place of Articulation Assimilations of English Non-Continuants. Polish Phonetic Society Conference. (With M. Kudła). Kraków, AGH. September, 2005.
  • Articulation in Spoken and Singing Voice. Polish Phonetic Society Conference. (With A. Jaśko). Kraków, AGH. September, 2005.
  • Success in the Acquisition of English Phonetics by Poles. A pilot Study. Conference Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Mikorzyn, 2006.
  • Acoustic Reflections of the Dysarthria Profile in Striatonigral Degeneration. Conference 35th Annual Meeting Interventions in Aging and Age-related Diseases: The Present and the Future. Boston, USA. With K. Gustaw. 2-5 June, 2006.
  • Speech Efficiency Test as a tool in the diagnosis of extrapiramidal diseases. A case report of Multiple System Atrophy - Parkinson Type. Speech signal annotation, processing and synthesis. Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University Poznan, Poland and Institut für Kommunikationswissenschaften, University of Bonn, Germany. With K. Gustaw. Poznań, 11-13.09. 2006
  • Clashes with Ashes, ACCENTS 2007. With J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. December 3-5. 2007. University of Łódź.
  • The acquisition of vowel reduction by Polish students of English, XXth International Conference on Foreign/Second Language Acquisition. With J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. Szczyrk 15-17 May, 2008.
  • Voicing Articulation and Perception - a Cross-Linguistic Perspective. Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Applications in Systems for Homeland Security. Piechowice, near Szklarska Poręba on 8-12 September, 2008. Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Organizing Committee.
  • Unstressed English Vowels in the Speech of Polish Students. A Developmental Study. Conference ACCENTS 2008. With J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. December, 2008. University of Łódź.
  • Dispelling the Myth of Word-Final Obstruent Voicing in English. New Facts and Pedagogical Implications. Conference ACCENTS 2008. With J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. December, 2008. University of Łódź.
  • Acquiring Angma. Konferencja “New Sounds 2010”. 1- 3 maja 2010, Poznan. With With J. Szpyra-Kozłowska and R. Święciński. Uniwersytet Adama Mickiewicza.
  • More On the Voicing of English Obstruents: Voicing Retention vs. Voicing Loss. 5th International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź 2011


  Uzupełniono 12 lipca 2012

 • Napływa do nas wiele zapytań dotyczących kwalifikacji prawnej nagrywania wypowiedzi innych osób w różnych okolicznościach. Zebraliśmy przepisy prawne dotyczące tego zagadnienia i opatrzyliśmy je komentarzem.

  NAGRYWANIE WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB
  • PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ NAGRYWANIA
  • MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA NAGRAŃ W SĄDZIE

  (STAN PRAWNY NA SIERPIEŃ 2017)

  Wiele przestępstw – takich jak przemoc domowa, pedofilia, zastraszenia czy wymuszenia – zdarza się wewnątrz pomieszczeń i jest niewidoczna dla oczu osób postronnych, które mogłyby być powołane na świadków. W takich okolicznościach trudno jest przedstawić dowody winy. W takiej sytuacji ofierze często nasuwa się jedno rozwiązanie – nagrać zdarzenie będące dowodem winy. Włączone nagrywanie w komórce podczas rozmowy z szantażystą lub dłużnikiem albo dyktafon podrzucony w samochodzie niewiernego współmałżonka… Pojawiają się jednak pytania i wątpliwości: Czy mogę nagrać kogoś bez jego wiedzy i zgody? Czy jest to legalne? Czy nagranie z ukrycia zostanie wzięte pod uwagę jako dowód w sprawie? Co mówią na ten temat przepisy? Niżej odpowiemy na te pytania.


  .
  1. CZY NAGRYWANIE WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB BEZ UCZESTNICTWA W ROZMOWIE OSOBY NAGRYWAJĄCEJ JEST DOPUSZCZALNE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO?

  Kwestię nagrywania rozmowy osób bez ich wiedzy i zgody za pomocą ukrytego sprzętu, gdy osoba nagrywająca nie uczestniczy w rozmowie, czyli zdobywa informacje dla niej nieprzeznaczone, reguluje art. 267 k.k., który brzmi następująco (z małymi modyfikacjami stylistycznym):

  „§1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 2. Tej samej karze podlega ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

  § 3. Tej samej karze podlega ten, kto w celu uzyskania informacji, do posiadania której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

  § 4. Tej samej karze podlega ten, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

  UWAGA:

  § 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

  Podsumowując - z art. 267 k.k. wynika, że nagrywanie osób trzecich bez ich wiedzy i zgody przy równoczesnym nieuczestniczeniu w rozmowie przez nagrywającego jest bezprawne. Za przekroczenie przepisu przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Istotne jest również, że ściganie omawianego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  2. CZY NAGRYWANIE WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB PODCZAS ROZMOWY, W KTÓREJ UCZESTNICZY OSOBA NAGRYWAJĄCA JEST DOPUSZCZALNE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO?

  W nagrywaniu rozmów, w których uczestniczymy również ma zastosowanie art. 267 k.k. Interpretacja jest następująca: jeżeli osoba, która rejestruje rozmowę w sposób jawny lub niejawny jest jej uczestnikiem, to tym samym rejestruje treści dla niej przeznaczone, a więc nie popełnia przestępstwa i nie podlega sankcjom zawartym w omawianym artykule.

  3. NAGRYWANIE WYPOWIEDZI INNYCH OSÓB W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO

  Jeżeli nie przekraczamy przepisów prawa karnego i tym samym nie podlegamy odpowiedzialności karnej, to nie wyklucza to ewentualnej odpowiedzialności cywilnej. Art. 23. k.c. podaje katalog dóbr osobistych będących pod ochroną prawa: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Katalog dóbr osobistych pod ochroną jest otwarty i możliwe jest konstruowanie dóbr innych niż wskazane w cytowanym przepisie, a więc również dobra takiego, jak tajemnica rozmowy.

  W toku ewentualnego procesu cywilnego wytoczonego przez osobę nagrywaną, Sąd rozpatruje indywidualnie każdy z przypadków prawdopodobnego naruszenia dóbr osobistych. Za każdym razem będzie brany pod uwagę cel, w jakim nagrywano. Zatem nagranie może być uznane za dopuszczalne, gdy istnieje ku temu racjonalny powód związany z ochroną interesów nagrywającego, np. jeśli nagrywanie miało na celu udowodnienie zatajonego przez drugą stronę stanu faktycznego, to Sąd może nie zakwalifikować nagrywania jako naruszenia dobra osobistego.

  4. CZY MOŻNA WYKORZYSTAĆ NAGRANIE W SĄDZIE W PROCESIE KARNYM?

  Art. 393 § 3 k.p.k. stwierdza, iż: „Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki”. Dopuszczalne jest więc posługiwanie się w postępowaniu karnym dowodem w postaci nagrania audio lub video.

  Dodatkowo art. 168a. zakłada, że: „Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 warunki odpowiedzialności karnej § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.”

  Powyższy artykuł dopuszcza możliwość wykorzystania w procesie dowodów uzyskanych w wyniku czynu zabronionego. Sąd jednakże nie musi takiego dowodu uwzględnić, a jedynie ma możliwość do swobodnej decyzji w tej sprawie.

  5. CZY MOŻNA WYKORZYSTAĆ NAGRANIE W SĄDZIE W PROCESIE CYWILNYM?

  Przepisy prawa cywilnego nie stawiają żadnych przeszkód dla dopuszczenia dowodów będących nagraniami, o czym świadczą następujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:

  - Art. 227 k.p.c.: „Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.”

  - Art. 308 § 1 k.p.c.: „Dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 243 stosowanie przepisów oddziału, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.”

  Należy zaznaczyć, iż kodeks stosuje tu otwarty katalog środków dowodowych, toteż można posługiwać się również środkami dowodowymi niewymienionymi wprost w art. 309 k.p.c. Zatem Sąd może dopuścić dowód z zakresu fonoskopii, to jest dowód z zapisu video, audio i przyrządów utrwalających obrazy lub dźwięki (np. dyktafon, komórka, kamera, karta pamięci telefon, itp.).

  Przedstawienie dowodu z nagrania, uzyskanego w wyniku czynu zabronionego (tzw. „owocu zatrutego drzewa”, tj. nagrania osoby bez jej zgody, stanowi nieuprawnioną ingerencję w dobra osobiste tj. prawo do prywatności) ma swoich przeciwników, twierdzących że pozyskiwanie i wykorzystywanie materiału dowodowego nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad prawa. Jednakże, to Sąd dokonuje oceny całokształtu dowodów oraz ich wiarygodności. Sąd może uznać, że nagrywanie było działaniem podjętym w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego, a tym samym okolicznością wyłączającą bezprawność działania, i wydać wyrok przy uwzględnieniu takiego dowodu.

  PODSUMOWANIE

  Wykorzystywanie nagrań w toczących się procesach jest dopuszczalne zarówno w świetle przepisów procedury karnej, gdzie osoba nagrywająca bierze udział w rozmowie, jak i cywilnej. Nagrywanie osób trzecich może jednak, w określonych okolicznościach, wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną. Przepisy prawa karnego normują dopuszczalność nagrywania jednoznacznie, zaś prawo cywilne ocenę konkretnego przypadku w znacznej mierze pozostawia w gestii Sądu. W kwestii dowodów zgromadzonych w wyniku przestępstwa, przepisy uprawniają Sąd do oceny możliwości dopuszczenia (lub nie) poszczególnych dowodów. Z całą pewnością Sąd zawsze będzie brał pod uwagę racjonalny cel związany z ochroną interesów osób nagrywających.

  BIBLIOGRAFIA:

  Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

  Literatura:

Kontakt

dr Wiktor Gonet

e-mail: info@fonoskopia.org.pl

skr. pocztowa 89, 20-950 Lublin 1

tel. 501 170 120, fax. 81 532 3152

Wyślij wiadomość exit